Zamyšlení zastupitele J.H. nad zasedáním z 26.3.2018

04.04.2018

Krátké zamyšlení nad zasedáním obecního zastupitelstva konaného dne 26. 3. 2018

Na úvod bych rád uvedl to, že mě nepřekvapilo schválení rozpočtu obce na rok 2018, i když z diskuse bylo patrné, že předkladatelé v něm nemají úplně jasno. Také mě NEpřekvapilo, že se pan starosta NEzachoval jako chlap a i když slíbil, že k dvěma odloženým bodům z minula představí konkurenční nabídky, žádné NEpředstavil. Prý lítá od čerta k ďáblu a na tohle opravdu nemá čas. Takhle by se s veřejnými penězi opravdu NEmělo zacházet. Výběrem vhodných nabídek se dá ušetřit řada obecních peněz (tedy peněz nás všech). Níže se budu věnovat dvěma zásadním věcem, které mě překvapili při jednání obecního zastupitelstva. Jedna představuje žádost o dotaci na přestavbu budovy Národní školy na sociální bydlení. Druhá představuje nabídku MUDr. Hany Zástěrové, která by ráda v naší obci otevřela ordinaci praktického lékaře.

Obecní úřad oslovil pan Jan Jirka z firmy LK Advisory s nabídkou na zpracování projektové žádosti o dotaci na nájemní bydlení v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) číslo 79 a 80. Z této žádosti mohou obce získat 90% dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních bytů. V návaznosti na toto oslovení pan starosta začal organizovat přestavbu Národní školy na bytové jednotky. Do budovy se přišli podívat projektanti a náklady na přestavbu odhadli na 15 mil. Kč. Dle pana starosty bude nájemní bydlení určeno pro mladé rodiny. Až sem to vypadá velmi hezky! Bohužel pan starosta se neobtěžoval (pravděpodobně na to neměl čas) přečíst podrobnosti týkající se výzev 79 a 80. Dle zadávací dokumentace je výzva určená pro nájemní sociální bydlení. Ve výzvě jsou přesně definované cílové skupiny, které si budou noci dané byty pronajímat. Cílové skupiny jsou pro mě opravdu překvapující, abych náhodou na nějakou neopomněl, převezmu přesnou definici z oficiální výzvy.

Cílové skupiny jsou osoby v bytové nouzi:

- osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),

- osoby v nízkoprahové noclehárně,

- osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,

- muži a ženy v azylovém domě,

- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

- úplné rodiny v azylovém domě,

- osoby v domě na půli cesty,

- osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

- osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,

- žadatelé o azyl v azylových zařízeních,

- osoby po opuštění věznice,

- osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,

- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

- muži a ženy v seniorském věku,

- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,

- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),

- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,

- osoby v nezákonně obsazené budově,

- osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),

- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,

- osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),

- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,

- osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,

- osoby žijící v nevhodném objektu - obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Nevím, kterou z výše uvedených skupin lidí (kromě cílové skupiny muži a ženy v seniorském věku) bych raději uvítal v budově naší Národní školy, ale myslím si, že většina z nás by dala přednost jinému využití. Podle mě si naše národní vláda takovými to výzvami připravuje ubytovací kapacity pro nepřizpůsobivé osoby a prohraje-li spor o uprchlické kvóty, bude mít dostatek míst kam případné migranty (tedy žadatele o azyl) umístit. Lidsky pochopitelné a lehce omluvitelné je mýlit se, kdo z nás nedělá chyby. Avšak velmi smutné je to, že začneme o něčem jednat bez toho, abychom se podívali, o čem to vlastně je. Každý z Vás si může zkusit vyhledat informace o IROP výzvách číslo 79 a 80. Myslím si, že základní informace se dají najít během pěti minut.

Druhá podstatná věc, kterou jsme probírali, představuje nabídku MUDr. Hany Zástěrové, která obci představila svůj zájem otevřít si v naší obci ordinaci praktického lékaře. Obec požádala, zda by byla nápomocna při hledání vhodných prosto pro ordinaci. Velmi nemile mě překvapilo stanovisko pana starosty, který uvedl, že v současné době obec nemá vhodné prostory a tudíž ji v tomto směru nemůžeme pomoci. Myslím si, že praktický lékař, by byl pro obec velmi prospěšný. Jak jsem při jednání uvedl, doktor by byl prospěšný zejména pro důchodce a např. pro matky s dětmi, pro které je problematické pokaždé jezdit k lékaři do Lysé nad Labem. Také jsem uvedl, že nabídka a kvalita praktických lékařů v Lysé nad Labem není nejlepší a mladší doktor by k nám do obce přilákal řadu lidí z okolních obcí. Chápu, že obec nemá vhodné prostory, ale mohli jsme projevit větší zájem. Navrhoval jsem opravit Národní školu, tak aby v přízemí mohla vzniknout ordinace praktického lékaře. Druhé patro by pak bylo možné využít např. jako zasedací místnost pro obecní úřad, případně knihovnu, kulturní centrum atd. Nechci tvrdit, že je to nejlepší varianta, ale námět k zamyšlení a prostor pro otevřenou diskusi. Je to naše obec, nechť každý z občanů obce řekne svůj názor co s Národní školou a ať vyhraje ten návrh, který má nejširší podporu. Každopádně si myslím, že ordinace praktického lékaře v přízemí by byla nejlepší varianta.

Závěrem bych se rád připojil k lidem, kteří obdivují Jana Wericha, a přidal bych jeden citát, který možná stojí za vzniklou situací v obci.

"Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."

JH

jan.hromadko@staralysaprovsechny.cz