ŠKOLKA - pokračování

02.07.2020

Tento můj druhý příspěvek ohledně přijímání dětí do školky ve Staré Lysé vznikl, zejména jako reakce na zasedání zastupitelstva obce Stará Lysá ze dne 10. 6. 2020, kde se na můj návrh situace ohledně přijímání, či spíše nepřijímání dětí ze Staré Lysé řešila.

Byl jsem velice rád, že všichni zastupitelé pochopili, že obec má dle školského zákona povinnost zajistit podmínky pro předškolní přijímání dětí přednostně přijatých (§ 179, § 178 a § 34). Velmi nemile mě však překvapilo chování pana starosty a potažmo všech členů koalice. Jako rodič jednoho nepřijatého dítěte, které má právní nárok na místo ve školce, jsem čekal úplně jiný přístup v řešení dané situace. Pan starosta probírané téma uvedl slovy, že se pro naší dceru pokoušel zajistit místo ve školce v okolí a tam bohužel žádná nejsou, ale zajistil nám prý místo ve školce v Příbrami. Možná to někomu může přijít jako dobrý vtip, nicméně to byl jen zajímavý začátek toho jak dát někomu jasně najevo, že si má jít slušně řečeno "trhnout". Můžu se jen domnívat, že tento postoj je jen kvůli tomu, že jsme s Markem Švitorkou ve stávající opozici, možná někomu jinému by zajistil místo ve školce ne 110 km od místa bydliště, ale třeba jen 50 km.

Další možnost obce v povinném zajištění míst pro tříleté předškoláky, kterou pan starosta představil je příspěvek obce na soukromou školku. Starosta zmiňoval dětský klub V domečku u hrnečku v Milovicích. Schválený příspěvek činil 2500 Kč. Možná to někomu přijde jako zajímavá možnost, mě osobně je tato kompenzace nedostačující, proto jsem hlasoval proti. Běžná docházka do dětského klubu V domečku u hrnečku v Milovicích vyjde na 5800 Kč. Přijde mi velmi nevhodné, aby to, že obec není schopna dostát své zákonné povinnosti, museli doplácet rodiče. Taktéž dětský klub nesplňuje podmínky pro školky (např. nemá zahradu, menší prostory herny, záchody atd.) a osobně bych to viděl jako alternativu kam odložit dítě, když nemáte nárok na školku, např. nemáte trvalé bydliště v místě, kde žijete, typická situace v Milovicích. Školné v soukromích školkách, které splňují zákonné požadavky na školky, stojí i mnohem více. Obec, v tomto případě starosta, který udělal špatná rozhodnutí, by měli nést náklady svých špatných rozhodnutí a ne je přenést na rodiče dětí, kteří nic špatného neudělali.

Jelikož je zastupitelstvo rozděleno na dvě skupiny koalice a opozice, a koalice stojí jednomyslně za panem starostou, byla debata o vzniklé situaci v podstatě zbytečná. Místo toho, abychom jasně definovali problém, který nastal, našli jsme pochybení, která k danému problému vedla tak, aby se příště neopakovalo a v závěru se snažili najít reálné řešení daného problému. Tak jsme se jen dohadovali a celý problém zlehčovali. Mě osobně přijde reakce pana starosty a jednotlivých členů koalice dost nepatřičná a výroky typu:

 "co jste udělal vy pane Hromádko proto, aby se vaše dítě dostalo do školky? Proč jste si nedali přihlášky do vícero školek v okolí ....?" 

atd., mě opravdu přijdou velmi hloupé. Stejně tak jako výroky některých našich spoluobčanů, typu proč to řešíme, když máme doma babičku, která prý má hlídat! Jediný konstruktivní nápad, který nevyřeší situaci letos, ale až na příští rok měl kolega Marek Švitorka, který opakovaně navrhl, abychom zvážili možnost dostavby druhé třídy. Toto se však v řadách koalice neslo s velkou nelibostí. Jak řekl pan Curych, pro pár dětí nemá cenu stavět další třídu, již takhle nás školka prý přišla na 12 miliónů. Rád bych uvedl, že ještě před rozhodnutím v roce 2017 začít stavět školku jsme se právě s kolegou Markem snažili zastupitelstvo přesvědčit o aktualizaci projektu na školku. Projekt naší nové školky pochází z roku 2009, kdy obec Stará Lysá neměla ani 500 obyvatel. Dnes jich má téměř 800 a rozhodně mělo dojít k jeho změně. Z dat statistického úřadu vyplývá, že se ve Staré Lysé ročně narodí přibližně 9 až 10 dětí, z toho každému jasně dojde, že školka s kapacitou 20 dětí postačí tak pro čtyřleté a pětileté děti, tříleté děti budou zase bez školky, což řadě rodičům zkomplikuje život. V roce 2019 podalo přihlášku do MŠ ve Staré Lysé 23 dětí, v roce 2020 to bylo 15 dětí. Jsem si jistý, že již v roce 2020 mohly být v běžném provozu dvě třídy s rozumnou účastí dětí. Jen připomenu, že maximální počet dětí v třídě je 24 a minimální 13 a i zde existují výjimky.

Jak jsem již uvedl v předchozím příspěvku, pro tento rok obec nesplnila zákonnou povinnost zajistit místa pro tříleté předškoláky. Těch se pro školní rok 2020/21 přihlásilo celkem 6 a 4 byli přijati. Déle podotknu, že v roce 2019 bylo do školky přijato i několik dětí mladších 3 let, z čehož plyne, že přihlášených tříletých dětí v příštím roce bude více. Myslím si, že když přihlédneme k datům statistického úřadu, můžeme odhadnout, že příští rok to bude 8 - 10 přihlášených dětí. Příští rok školku opustí tři děti, pokud si nějaké nedá odvolání (plyne z vyjádření paní ředitelky). Je tedy jasné, že situace příští rok bude podstatně horší a je třeba s tím něco začít dělat. V souvislosti s touto skutečností jsem navrhoval, aby pan starosta z matriky na úřadě vygeneroval seznam dětí, které příští rok budou mít zákonné právo na místa ve školce. Pan starosta toto nechtěl akceptovat, prý ho nemůžeme úkolovat. Ostatní členové koalice se za starostu postavili a hlasovali proti tomuto úkolu. Seznam dětí, které mají právo nastoupit do školky (tedy tříleté a starší ze spádové oblasti), každý rok posílá obecní úřad své spádové školce před zahájením přijímacího řízení. Odmítnutí takového úkolu je pouze velmi dětinské. Od členů koalice to vnímám, jako jasné gesto, stojíme za panem starostou ať se děje co se děje. Pro mě je toto jasné gesto situaci řešit nebudeme, ať se rodiče starají sami.

Možná si někdo bude říkat, že po bitvě je každý generál a naše kritika na nedostatečnou kapacitu je neadekvátní. Naším odpůrcům bych na tomto místě dal za pravdu v případě, že bychom však na všechna zmíněné pochybení předem neupozorňovali. Příspěvků o předškolním vzdělávání jsme na našich stránkách napsali již několik, aktivně jsme na řadu problémů upozorňovali a aktivně jsme přicházeli s možným řešením. Nicméně vždy byla reakce jednoznačná a pro mě tak trochu dětinská, my (myslím pana starostu a minulou i současnou koalici) si to uděláme po svém a na vaše názory kašleme. Školka ve Staré Lysé bude sloužit dětem desítky let a její stavba měla být mnohem lépe naplánována. Vezmu-li v úvahu, že se školka začala stavět před volbami a až po našem nátlaku, byla stavba školky prostředkem jak se před volbami ukázat a na to, že školku stavíme pro děti na to se tak trochu zapomnělo. Velmi dobře si pamatuji, jak jsem se snažil, abychom se nad změnou koncepce školky alespoň zamysleli. Jasně jsem říkal, ano dvě třídy může být někdy problém plně obsadit, nicméně je to mnohem menší problém, než pro nějaké děti sehnat místo v jiné školce v okolí. Taktéž jsem jasně tvrdil a za tím si pořád stojím, že pro mě je absolutně nepřijatelné, aby nějaké děti ze Staré Lysé chodili do školky ve Staré Lysé a některé děti se tam nedostali a museli být doma, či velmi složitě chodit do jiných školek (např. v Příbrami). Školka ve Staré Lysé mělo být místo, kam budou chodit všechny děti ze Staré Lysé, budou si zde vytvářet nová přátelství, která možná vydrží na celý život, tato přátelství budou dále rozvíjena i v mimoškolních aktivitách a také dále prohloubí soudržnost rodin ve Staré Lysé. Školka prostě měla být místem, kam si všechny malé děti před Vánocemi přijdou zazpívat koledy. Je velmi smutné, že některé děti budou z těchto aktivit vyčleněni a tak trochu odděleny od kolektivu dětí ve Staré Lysé. Jsou hodnoty, které se penězi nedají zaplatit, ale na to nikdo nemyslel a ani myslet nechtěl, když jsme na to upozorňovali.

V závěru bych se chtěl ohradit proti tvrzení, že na školku jsme získali dotaci a takhle jsme to prostě museli udělat, jinak bychom ji nezískali. Dotace na školku měla být mnohem lépe promyšlená stejně tak jako projekt na školku. Obě věci měli být v plném souladu s aktuálními a budoucími potřebami obce Stará Lysá. Procentuální výše příspěvku čerpaná v rámci dotace je 90 % způsobilých nákladů. Kdybychom tedy postavili rovnou dvě třídy, obec by to oproti současnému stavu o mnoho více nezatížilo. Žádost o dotaci na školku byla podána až na náš několikátý apel a to ve stavu, kdy již byla hotova výběrová řízení vypsaná na podhodnocené ceny. Řada věcí se poté financovala z rozpočtu obce. Myslím si, že kdybychom postavili školku s dvěma třídami a šikovně na to napsali dotaci, mohla být spoluúčast obce stejná jako za současného stavu, při kterém se některé děti ze Staré Lysé do školky nedostanou a další roky dostávat nebudou!

JH