Referendum je schválené - bude na podzim

23.02.2020

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vás informovali, že dne 18. 2. 2020 obecní zastupitelstvo splnilo svojí zákonnou povinnost a usnesením přijalo návrh přípravného výboru na referendum ohledně prodeje pozemku k výstavbě výrobní haly v lokalitě Mokřady. I přes to, že zastupitelstvo nemělo jinou možnost než referendum vyhlásit, hlasoval pan starosta hlasovat proti usnesení a pan Vojtěch se zdržel. Doufáme, že tyto postoje jsou spojeny pouze s nějakou osobní nevraživostí vůči nám, a že to není postoj, kterým chtějí dát občanům najevo, jak respektují jejich názor a možnost vyjádřit jej v referendu.

Dále bychom rádi reagovali na diskusi, která se vedla k tomuto bodu, a důrazně bychom tím chtěli předejít zastrašování občanů tím, že pokud se v referendu vysloví proti prodeji pozemku, obec si zablokuje možnost pozemek někdy v budoucnu prodat. Pokud se občané vysloví v referendu, že nechtějí pozemek prodat, obec nebude moci prodat pozemek s tímto parcelním číslem a s využitím, které je definováno v územním plánu obce jako plocha Z17 - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba. Nicméně obci nic nebrání k tomu najít pro pozemek jiné využití, např. vrátit jej do zastavitelné zóny, rozparcelovat (budou jiná parcelní čísla) a prodat jej na stavební parcely. K tomuto bychom ještě dodali, že pokud by však mělo dojít pouze k účelové změně parcelního čísla pozemku a krátkodobé změně využití pozemku, jsme jako členové přípravného výboru referenda připraveni a povinni obrátit se na soud a bránit referendum v případné snaze o jeho obejití. Vzhledem k tomu jaký je rozruch kolem prodeje sporného pozemku v lokalitě Mokřady, preferujeme zahájení širší diskuse ohledně dalšího vývoje celé této lokality. K případným změnám by mělo přistoupit až další zastupitelstvo, které nebude zasaženo současnou problematickou kauzou.

Závěrem bychom ještě zmínili zajímavý postoj pana starosty k našemu zveřejnění nahrávky z jednání zastupitelstva ze dne 10. 12. 2019 týkající se diskuse zastupitelů ohledně záměru prodeje pozemku. Pan starosta upozornil všechny přítomné o tom, že pořizujeme záznam, který poté zveřejňujeme na svých stránkách. Pan starosta se prý nestihl doptat na ministerstvu vnitra, jestli je to možné či nikoliv, že to děláme ze své vůle a nikdo nás k tomu nepověřil. Upozornili jsme pana starostu, že jsme na webové stránky umístili stanovisko ministerstva vnitra, že to dělat můžeme. Pan starosta to prý ještě prověří. Z této krátké diskuse bylo patrné, že pan starosta není nadšený, že jsme zveřejnili nahrávku a bude se snažit nám v tomto jednání bránit. Takovéto chování je pro nás nepřijatelné, protože přístup k nezkresleným informacím je jedním ze základních pilířů fungující demokracie. Aby nikdo nemohl namítat, že záznam je zveřejněn na našich stránkách, že zveřejňujeme jen něco, bylo by vhodné, kdyby toto konala sama obec. Pořízení a následné zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva se pokusíme opětovně prosadit do jednacího řádu Staré Lysé.

JH a MŠ